Home

Grondexploitaties

In 2016 heeft een onderzoek naar de strategische gronden plaatsgevonden door de rekenkamer. In het onderzoeksrapport van de Rekenkamer is de aanbeveling gedaan om periodiek een heroverweging te maken van de strategische portefeuille met als uitgangspunt afstoten tenzij, en de strategische voorraad gronden op te schonen volgens de nieuwe BBVregels.

Op 15 november 2017 heeft uw raad een voorstel vastgesteld om voor een aantal strategische gronden een planexploitatie te openen en een aantal percelen aan exploitaties toe te voegen of af te boeken. Tevens is een aantal gronden overgedragen aan de afdeling Openbare Ruimte en aan de afdeling Vastgoed. Er resteren eind 2021 nog zes percelen strategische grond te weten:

  • Wolfskuilseweg 270;
  • Tweede Walstraat 104-106:
  • Tarweweg 7U;
  • Roggeweg 30E en 30J
  • Sint Teunismolenweg 50B

Wolfskuilseweg 270: een deel van het terrein is verkocht, de resterende 2,5 ha wordt gereserveerd voor andere doeleinden. Welke doeleinden voor deze locatie passend en haalbaar zijn wordt nader verkend.

Tweede Walstraat 104-106:

In de integrale gebiedsvisie Ringstraten/Vlaamsegas is beschreven wat nodig is om de leefbaarheid in dit deel van de binnenstad structureel te verbeteren onder meer door de transformatie van vastgoed en het herinrichten van de openbare ruimte. We werken nu op basis van de gebiedsvisie aan herontwikkeling van de driehoek Vlaamse gas/Tweede Walstraat. Als placemaking in het gebied is het pand Tweede Walstraat 104-106 verhuurd aan creatieve ondernemers, zoals bv. galerie nEUS.

Tarweweg 7U, Roggeweg 30E en 30J en Sint Teunismolenweg 50B:

Deze objecten maken (nog) geen onderdeel uit van de planexploitatie Kanaalzone/Winkelsteeg. De Tarweweg 7U is tijdelijk in gebruik genomen als ruimte voor activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling Winkelsteeg. De overige panden zijn verhuurd. Onderzocht wordt nog op welke wijze deze panden ingezet kunnen worden.

Deze pagina is gebouwd op 01/14/2022 15:53:08 met de export van 01/14/2022 15:42:37