Reserve & risico

Saldireserve mutaties

De saldireserve is een financiële buffer voor het afdekken van de financiële risico's in de begroting, waaronder de planexploitaties. Het betreft risico's waarvoor geen specifieke voorziening is getroffen. Te denken valt aan niet ingecalculeerde milieurisico's, het plotseling achterblijven van de vraag op de vastgoedmarkt en het stagneren van de woningmarkt, etc.

Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op de mutaties van de saldireserve gedurende 2021.
Overzicht mutaties

Bij

A

Afgesloten planexploitaties

10.700

B

Tussentijdse winstnames

1.077.000

C

Aanpassing voorzieningen n.a.v. herzieningen

4.730.100

D

Deelnemingen

3.000.000

E

Besluitvorming Stationsgebied

16.200.000

Totaal

25.017.800

Af

A

Afgesloten planexploitaties

0

C

Aanpassing voorzieningen n.a.v. herzieningen

17.963.400

C1

Aanpassing voorzieningen contante waarde

980.300

D

Deelnemingen

0

Totaal

18.943.700

Saldo mutaties 2021

6.074.100

Volgens bovenstaand overzicht is het resultaat van de herzieningen een toevoeging van € 6,1 miljoen aan de saldireserve. In de VGP 2021 was de verwachting dat het totaal aan mutaties zou leiden tot een toevoeging aan de saldireserve van € 0,5 miljoen. Bij de vaststelling van de planexploitaties Stationsgebied en Winkelsteeg/Kanaalzone zijn al enkele effecten benoemd en besloten. In deze besluitvorming is € 16,2 mln. beschikbaar gesteld waardoor het totale effect op de saldireserve een toevoeging van € 6,1 mln. bedraagt.

Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Stationsgebied, vrijval voorziening Hezelpoort

 €          1,9

mln.

Stationsgebied, instellen voorziening Stationsgebied totaal

 €       -17,9

mln.

Winkelsteeg/Kanaalzone, vrijval voorziening Nwe Dukenburgseweg

 €          0,9

mln.

resultaat herzieningen, waaronder de aanpassing van de voorziening Waalsprong

 €          1,0

mln.

tussentijdse winstname binnen een aantal planexploitaties

 €          1,0

mln.

extra winstuitkering uit Bijsterhuizen (in totaal € 3,0 waarvan € 1,5 verwacht)

 €          3,0

mln.

Beschikbaar gesteld Stationsgebied 2e Voortgangsmonitor 2021

 €        10,0

mln.

Beschikbaar gesteld Stationsgebied Stadsbegroting 2022-2025

€           6,2

mln.

Totaal toevoeging aan de saldireserve

€           6,1

mln.

Deze pagina is gebouwd op 01/14/2022 15:53:08 met de export van 01/14/2022 15:42:37