Home

Bijlagen

Afkortingenlijst

BBV      Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Bro      Besluit ruimtelijke ordening
BV      Besloten vennootschap
CBS      Centraal Bureau voor de Statistiek
CV      Commanditaire vennootschap
ECB      Europsese Centrale Bank
Grex      Grondexploitatie(complex)
NIEGG      Niet in exploitatie genomen gronden
NV      Naamloze vennootschap
P&C      Planning- en control
PPS      Publiek private samenwerking
Vpb      Vennootschapsbelasting
Wro      Wet ruimtelijke ordening

Begrippenlijst

Actief grondbeleid   Een vorm van grondbeleid waarbij de gemeente grond verwerft, bouw- en woonrijp maakt en dan verkoopt aan een ontwikkelaar. Zij kiest daarbij voor gehele of gedeeltelijke overname van het economisch risico op de grondexploitatie.

Anterieure overeenkomst    Een overeenkomst over de ontwikkeling van een locatie met marktpartijen voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan.

Bouwclaim    Hierbij draagt een marktpartij zijn gronden over aan de gemeente in ruil voor een claim op de toekomstige bouwrijpe grond. Daarbij wordt op het moment van verkoop van de grond aan de gemeente de methode van prijsbepaling bij de afname van de bouwrijpe grond van de gemeente vastgelegd.

Bouwrijp maken    Grond geschikt maken voor ontwikkeling door bodemsanering, ophogen en andere grondwerken.

Contante waarde   Een methode om alle kosten en opbrengsten met rente terug te rekenen tot een basisjaar.
Eindwaarde   De verwachte waarde van kosten en opbrengsten tot aan afronding van het project.

Faciliterend grondbeleid   Een vorm van grondbeleid waarbij de gemeente de grond niet zelf verwerft, maar de ontwikkeling aan de eigenaren zelf overlaat binnen door de gemeente te stellen kaders.
Grondbeleid   De manier waarop de gemeente en andere spelers omgaan met grond waarop ontwikkeld wordt (van bestemming verandert)
Grondexploitatie   Raming van de kosten over de tijd voor het leveren van bouw- en woonrijpe grond, afgezet tegen de toekomstige opbrengsten van de verkoop van de grond.
Part. opdrachtgeverschap   Particulieren kopen een kavel en bouwen volgens hun eigen ontwerp en kiezen zelf de bouwende partij.
Perifere/grootschalige   Is detailhandel op locaties buiten de reguliere detailhandel winkelcentrum (aan de rand van de stad of perifeer gelegen.
Woonrijp maken   Aanleg en inrichting van de openbare ruimte, groenvoorzieningen, riolering en parkeervoorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 01/14/2022 15:53:08 met de export van 01/14/2022 15:42:37